Audit de mediu

Audit de conformitate

Audit de mediu privind performanța organizației, a sistemului de management și a proceselor destinate protecției mediului

Audit privind deșeurile

Auditul de mediu

Ce este auditul de mediu?

 • Un instrument managerial de evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei organizaţiei, a sistemului de management şi a proceselor destinate protecţiei mediului, cu scopul:
  a)
  de a facilita controlul managementului practicilor cu posibil impact asupra mediului
  b)
  de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei
 • Una dintre modalitățile de implementare a principiilor şi a elementelor strategice ce stau la baza Ordonanței de urgenţă nr. 195/2005, privind Protecţia Mediului
 • Este un proces recomandat – nu este obligatoriu

Rezultatele obținute, parte a unui Program de Management de Mediu, au rolul:

 • de identificare a riscurilor referitoare la responsabilitățile de mediu și stabilirea unor măsuri pentru remediere
 • de a identifica punctele slabe ale sistemului de management de mediu, înainte ca acestea să cauzeze
 • de aduce un plus de valoare culturii organizaționale și de a crește gradul de conștientizare al protecției mediului, în rândul angajaților
 • de a identifica oportunități de îmbunătățire a managementului și performanței de mediu, în vederea creșterii eficienței și economiei de costuri
 • de a îmbunătăți transparența companiei față de părțile interesate, cum ar fi autoritățile, clienții și investitorii, pentru a sprijini relații bune pe termen lung cu aceștia

Scopul auditului de mediu

Auditul de mediu se realizează cu scopul de a evalua conformitatea desfășurării activităților/ proceselor/ produselor/ serviciilor, cu cerințele și reglementările legale de protecția mediului, în vederea identificării riscurilor de mediu, a oportunităților dar și a celor mai bune practici de implementat.

Ce documente sunt necesare în cadrul realizării auditului de mediu?

 • Certificatul de înregistrare al societății și Actul Constitutiv, emise de Registrul Comerțului 
 • Contractele de preluare deșeuri (inclusiv acte adiționale) 
 • Acte de reglementare deținute (Autorizația de Mediu/ Autorizația Integrată de mediu/ Autorizația privind Gospodărirea Apelor, Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră, Aviz emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate etc.)
 • După caz – Notele de inspecție emise de Garda de Mediu – Comisariatul Județean, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția Fondului pentru Mediu etc.)
 • Fișele tehnice de securitate ale diverselor produse sau, după caz, ale substanțelor chimice
 • Notificarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, transmisă la Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția pentru Protecția Mediului (după caz)
 • Formularele de transport deșeuri periculoase și nepericuloase (conform Hotărârii nr. 1061 din 10 septembrie 2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României)
 • Rapoarte de încercare pentru deșeuri, factori de mediu specificați în Autorizații – apă, aer, sol, zgomot etc.
 • Decizii/ documente privind numirea/ desemnarea, în cadrul unității, a unui Responsabil de Mediu, Responsabil cu Gestiunea Deșeurilor (implicit dovada certificării/ absolvirii de cursuri acreditate), precum și fișa postului cu obligațiile aferente
 • Raportările privind evidențele gestiunii deșeurilor, transmise la Agenția pentru Protecția Mediului/ Agenția Națională pentru Protecția Mediului (format hârtie, cu dovada trimiterii)
 • Buletine de verificare metrologică (în cazul în care dețineti aparatură de cântărire)

Cum se realizează evaluarea conformării în cadrul unui audit de mediu?

 • În funcție de codul CAEN, precum și de activitatea desfășurată, se verifică necesitatea deținerii Autorizației de Mediu/ Autorizației Integrate de mediu/ Autorizația privind Gospodărirea Apelor, Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră, Aviz emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate etc.)
 • Vizita-verificare pe amplasament, în vederea:

• identificării conformităților și neconformităților
• vizualizarea activității/ procesului de producție și a spațiului exterior incintei
• identificarea tipurilor de deșeuri generate, verificarea codificării și etichetării, precum și depozitarea conformă/ neconformă a acestora
• identificarea existenței pe amplasament a substanțelor chimice periculoase, modul de gestionare al acestora precum și, al ambalajelor contaminate rezultate

 • Analiza modului de gestionare a deșeurilor: valorificare, eliminare, pe bază de contract/ comandă, cântarire deșeu sau estimare cantitate etc.
 • Verificarea contractelor încheiate cu operatorii economici care preiau deșeurile, în vederea constatării deținerii sau nu, a autorizațiilor necesare de protecția mediului pe care aceștia trebuie să le dețină
 • Discuții cu angajații implicați în procesul de generare și gestionare al deșeurilor, în vederea cunoașterii gradului de responsabilitate și implicare
 • Verificarea trasabilității deșeului și a existenței certificatului/ documentului de valorificare/ eliminare
 • Identificarea tuturor obligațiilor de protecția mediului, conforme și neconforme
 • Verificarea modului de gestionare a ambalajelor
 • Verificarea deținerii unui cont în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) și dovada raportărilor
 • Verificarea existenței Fișelor de caracterizare ale deșeurilor periculoase și nepericulose
 • Verificarea conformării obligațiilor prevăzute în Autorizațiile/ Avizele deținute: plan de monitorizare al factorilor de mediu, plan de conformare, plan de acțiune, raportări etc.
 • Verificarea deținerii Procedurilor/ Instrucțiunilor etc. de protecția mediului specificate în Autorizații (după caz)
 • Verificarea existenței și analiza documentelor de transport deșeuri periculoase și nepericuloase (conform Hotărârii nr. 1061 din 10 septembrie 2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României), precum și, existența aprobărilor necesare de la Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență)
 • Elaborarea raportului de audit și prezentarea constatărilor beneficiarului (cuprinde recomandări pentru corectarea neconformităților sau/ și pentru îmbunătățirea performanței de mediu a societății)
 • Dezvoltarea unui plan de acțiune pentru implementarea modificărilor recomandate (în funcție de solicitarea beneficiarului)

Beneficiați de asistență specializată în protecția mediului!

Scroll to Top

Solicită consultanță