Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră. CalCul CO2

Beneficiați de consultanță specializată oferită de NIRONI ALL CONSULTING!

Elaborare documentație necesară pentru emiterea Autorizaţiei EGES

Depunere documentație elaborată la Agenția Națională pentru Protecția Mediului București

Elaborare sau/ și verificare a Planului de Eșantionare

Obținere Autorizație EGES

Revizuire Autorizație EGES şi Plan de Monitorizare şi Raportare a Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră

Creare Cont în Registrul Uniunii al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră

Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră ( în continuare denumită EGES)

Este actul administrativ emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, care conţine cerinţele de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, corespunzătoare planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Conform Ordinului nr. 1256/2020, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030:

Autorizația EGES este necesară pentru instalațiile în care se desfăşoară una sau mai multe din următoarele categorii de activităţi:

* Valorile limitelor menţionate mai jos se referă, în general, la capacitatea de producţie sau randamente

Activităţi - instalaţii Emisii de gaze cu efect de seră

Arderea combustibililor în instalaţii cu putere termică nominală totală de peste 20 MW (cu excepţia instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor periculoase sau municipale) 

Rafinarea uleiurilor minerale 

Producerea cocsului 

Prăjirea sau sinterizarea, inclusiv peletizarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor sulfidice) 

Producerea fontei sau oţelului (topire primară sau secundară) inclusiv instalaţii pentru turnare continuă, cu o capacitate de producţie mai mare de 2,5 tone pe oră 

Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv fero-aliaje), atunci când sunt exploatate instalaţii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW. Prelucrarea include, printre altele, laminoare, reîncălzitoare, cuptoare de recoacere, forje, topitorii, acoperire şi decapare. 

Producerea de aluminiu primar 

Producerea de aluminiu secundar, atunci când sunt exploatate instalaţii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW 

Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor, rafinare, topire-turnare etc., atunci când sunt exploatate instalaţii de ardere cu o putere termică nominală totală (incluzând combustibilii folosiţi ca agenţi de reducere) de peste 20 MW 

Producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de peste 500 de tone pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 tone pe zi 

Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei în cuptoare rotative sau în alte cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 tone pe zi 

Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu o capacitate de topire de peste 20 tone pe zi 

Fabricarea prin ardere de produse ceramice, în special de ţigle, cărămizi, cărămizi refractare, plăci ceramice, gresie ceramică sau porţelan, cu o capacitate de producţie de peste 75 tone pe zi 

Fabricarea de material izolant din vată minerală folosind sticlă, rocă sau zgură, cu o capacitate de topire de peste 20 tone pe zi 

Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos şi a altor produse din gips, atunci când sunt exploatate instalaţii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW 

Producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase 

Producerea de hârtie sau carton, având o capacitate de producţie mai mare de 20 tone pe zi 

Producerea de negru de fum, implicând carbonizarea unor substanţe organice precum uleiurile, gudronul, reziduurile de cracare şi de distilare, atunci când sunt exploatate instalaţii de ardere cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW 

Producerea acidului azotic 

Producerea acidului adipic 

Producerea acidului glioxalic şi glioxilic 

Producerea amoniacului 

Producerea substanţelor chimice organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă sau parţială sau prin procese similare, cu o capacitate de producţie care depăşeşte 100 tone pe zi 

Producerea de hidrogen (H2) şi de gaze de sinteză prin reformare sau oxidare parţială, cu o capacitate de producţie care depăşeşte 25 tone pe zi 

Producerea de sodă calcinată (Na2CO3) şi de bicarbonat de sodiu (NaHCO3) 

Captarea gazelor cu efect de seră de la instalaţiile care intră în sfera de aplicare a Directivei 2003/87/CE în vederea transportului şi stocării geologice într-un sit de stocare autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE 

Transportarea gazelor cu efect de seră prin intermediul conductelor în vederea stocării geologice într-un sit de stocare autorizat în temeiul Directivei 2009/31/CE 

Stocarea geologică a gazelor cu efect de seră într-un sit de stocare în temeiul Directivei 2009/31/CE 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon 

Dioxid de carbon

Condiții de emitere Autorizație privind emisiile de gaze cu efect de seră

Emiterea Autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră se face în condiţiile în care operatorul deţine Autorizaţia integrată de mediu şi/ sau Autorizaţia de mediu, emisă potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a Autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, sau se află în procedură de autorizare. 

De asemenea, pentru instalaţiile pentru care se solicită prima dată o Autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, emiterea acesteia se face în condiţiile existenţei Autorizaţiei integrate de mediu/ Autorizaţiei de mediu în termen de valabilitate.

Servicii prestate de Nironi All Consulting în vederea obținerii Autorizației EGES

Elaborare documente necesare pentru emiterea Autorizaţiei EGES:

 • solicitarea pentru emiterea Autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră 
 • documentaţia tehnică pentru emiterea Autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră
 • planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, însoţit de o anexă cu calculul estimativ al emisiilor de gaze cu efect de seră
 • schema de principiu a instalaţiei în care sunt evidenţiate sursele de emisii de gaze cu efect de seră, fluxurile de sursă, fluxul de energie termică, produsele obţinute, localizarea echipamentelor de măsură asociate surselor de emisii de la nivelul instalaţiei (schema de principiu a procesului/ instalației este pusă la dispoziție de client și evidențierea cerințelor necesare este realizată împreună cu clientul)

Depunere documente elaborate la Agenția Națională pentru Protecția Mediului din București, împreună cu:

 • dovada privind plata tarifului corespunzător (plata se va realiza de operatorul economic/ client)
 • Autorizaţia integrată de mediu şi/ sau Autorizaţia de mediu, după caz, pe suport electronic în formă autentificată.
 • o copie conformă cu originalul a certificatului constatator emis de Registrul Comerţului.

Obținere Autorizația EGES

Elaborare sau/ și verificare Plan de eșantionare, agreat împreună cu laboratorul de încercări acreditat Renar

Creare cont în Registrul Uniunii al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră

Revizuire Autorizația EGES şi planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, când apar următoarele situaţii:

 • la schimbarea operatorului şi a denumirii instalaţiei
 • în cazul în care sunt realizate modificări cu privire la sursele de emisii sau fluxurile de sursă şi regimul de funcţionare
 • la modificarea metodologiei de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, determinată de modificări privind accesibilitatea datelor care permit o mai mare acurateţe a metodologiei
 • la identificarea unei surse de emisii sau a unui flux de sursă care nu a existat în momentul emiterii Autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră şi aprobării planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră
 • la identificarea unor erori în metodologia de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră
 • la modificarea cerinţelor legale aplicabile privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • la solicitarea autorităţii competente
 • la recomandarea verificatorului raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră întocmit de operator

Beneficiați de experiența NIRONI ALL CONSULTING, pentru a obține cu succes Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră!

Scroll to Top

Solicită consultanță