Managementul deșeurilor

Nironi All Consulting oferă soluții complete privind gestionarea deșeurilor

Evaluare inițială a procesului/ activității

Asigurare management contractual

Audit Raportare gestiune deșeuri la APM/ ANPM/ SIM

Identificare și încadrare coduri deșeuri

Fișa de caracterizare deșeuri nepericuloase/ periculoase

Formular transport deșeuri periculoase/ formular de încărcare - descărcare deşeuri nepericuloase

Stabilire mod de gestionare deșeuri

Evidența lunară a gestiunii deșeurilor

Depunere documentație la APM/ ANPM/ ISU

Audit privind deșeurile

Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri

Procedura privind gestiunea deșeurilor

Realizare cont în sistemul informatic integrat de mediu (SIM)

Reprezentare a societății în susținerea documentației elaborate

Stabilire indicatori ai analizelor fizico-chimice pentru deșeuri

Suport în procesul de selectare-identificare-contractare al laboratoarelor de încercări

Raportări în SIM

Diverse raportări

Managementul deșeurilor

Ce este gestionarea deșeurilor?

Conform prevederilor Ordonanței de urgenţă nr. 92/2021, privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Deşeurile sunt orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce.

Gestionarea deşeurilor include colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker.

Obiectivul principal în procesul de gestionare al deșeurilor, este asigurarea unui înalt nivel de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri:

a) de prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a acestora
b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor
c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente esenţiale pentru asigurarea tranziţiei către o economie circulară şi a garanta competitivitatea pe termen lung
d) privind transportul şi trasabilitatea deşeurilor

Servicii de management deșeuri asigurate pentru toate sectoarele de activitate:

 • Deplasare la sediul firmei clientului și/ sau la punctele de lucru, în vederea evaluării inițiale a procesului și/ sau activității de pe amplasament, din care se generează sau se pot genera deșeuri 
 • Identificare coduri și încadrare deșeuri provenite din activitatea dumneavoastră, conform Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002, privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile și completările ulterioare
 • Stabilirea modului de gestionare a deșeurilor, în funcție de încadrarea acestora (periculos/ nepericulos)
 • Asigurare management contractual
  – Stabilire listă operatori economici autorizația, din punct de vedere al protecției mediului, să preia deșeurile generate din activitatea desfășurată de dumneavoastră
  – Elaborare cereri de ofertă, primire oferte, analiza de oferte și alegerea celei mai bune oferte tehnico-economice în vederea încheierii unui contract/ comandă
  – Asistență la întocmirea și încheierea contractului de preluare a deșeurilor generate din activitatea societății dumneavoastră
 • Elaborare Fișă de caracterizare deșeuri periculoase
 • Elaborare fișă generală de caracterizare a deșeurilor nepericuloase (conform prevederilor Ordinului nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările și completările ulterioare
 • Evidența lunară a gestiunii deșeurilor generate 
 • Raportarea lunară/ anuală a evidenței gestiunii deșeurilor la Agenția pentru Protecția Mediului/ Agenția Națională pentru Protecția Mediului/ Garda Națională de Mediu (după caz/ solicitare)
 • Raportări în SIM 
 • Orice alte raportări solicitate de Autoritățile Competente pentru Protecția Mediului, în legătură cu gestiunea deșeurilor (ex. (GD PRODDES, GD-COLECTARE, formular statistică etc.)
 • Elaborare Formular pentru aprobare transport deșeuri periculoase, Formular de expediţie/ transport deşeuri periculoase, Formular de încărcare – descărcare deşeuri nepericuloase
 • Depunerea Formularului pentru aprobare transport deșeuri periculoase la Agenția pentru Protecția Mediului și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (inclusiv preluarea după aprobare)
 • Elaborarea Auditului anual privind deșeurile
 • Elaborare (inclusiv suport în implementare) Program de Prevenire şi Reducere a Cantităţilor de Deşeuri generate din activitatea societății dumneavoastră și transmiterea anuală către Agenţia pentru Protecţia Mediului (inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării)

*Programul se publică pe pagina de internet a persoanei juridice/ operatorului economic

 • Elaborare Procedura privind gestiunea deșeurilor – în scopul protejării protecției mediului și sănătății și a conservării resurselor naturale – sunt stabilite Domeniu de aplicare, Scopul Procedurii, Definiții, prescurtări, legislație aplicabilă, descrierea procedurii și responsabilii pentru aplicare, înregistrări, anexe)

* De ce este necesară elaborarea și implementarea unui Proceduri de gestiune a deșeurilor?

* Transparență (atât pentru angajați, cât și pentru autoritățile de control) în procesul complet de gestiune al deșeurilor
* Facilitează dezvoltarea educației ecologice, ajută la crearea unei “culturi verde” precum și, la creșterea gradului de conștientizare al angajaților, în procesul de gestionare al deșeurilor (în acest scop, se va realiza instruirea angajaților cu procedura

 • Realizare cont în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM), al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precum și încărcarea documentelor necesare
 • Reprezentare a societății în susținerea documentației elaborate
 • Stabilire indicatori ai analizelor fizico-chimice pentru deșeuri (ex. buletin de analiză solicitat la transportul deșeurilor periculoase; încercări fizico-chimice solicitate conform Ordinul nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările și completările ulterioare etc.)
 • Suport în procesul de selectare-identificare-contractare al laboratoarelor de încercări, acreditate RENAR, pentru analiza deșeurilor

În cazul în care aveți neclarități privind cerințele legislative în domeniul gestiunii deșeurilor sau, dacă doriți să externalizați responsabilitatea de gestiune a deșeurilor, contactați-ne!

Scroll to Top

Solicită consultanță