Legislație în Protecția Mediului

Vă menținem informați despre cele mai recente schimbări legislative în domeniul protecției mediului

Scurt istoric al cadrului legislativ în domeniul protecției mediului

Bazele politicii de mediu UNIUNII EUROPENE au fost puse în cadrul Consiliului European de la Paris din 1972, unde (în urma primei conferințe ONU privind mediul) șefii de stat sau de guvern au declarat că este nevoie de o politică comunitară de mediu care să însoțească expansiunea economică și au solicitat un program de acțiune. Actul Unic European din 1987 a introdus un nou titlu, „Mediul”, care a oferit primul temei juridic pentru o politică de mediu comună care are drept obiective conservarea calității mediului, protejarea sănătății umane și asigurarea unei utilizări raționale a resurselor naturale.

În România, PROTECŢIA MEDIULUI a apărut ca un domeniu de sine stătător al politicilor naţionale în anul 1990, când a fost înfiinţat pentru prima dată fostul Minister al Mediului. 

1992

Anul 1992 marchează implementarea Strategiei Naţionale de Protecţie a Mediului, reactualizată apoi în 1996 şi în 2002. Strategia cuprinde două părţi şi prezintă resursele naturale, elemente privind starea economică, calitatea factorilor de mediu, principii de protecţie a mediului, priorităţi şi obiective (pe termen scurt până în 2005, pe termen mediu până în anul 2010 şi pe termen lung până în 2013). 

1995

În anul 1995 în România este adoptată Legea protecţiei mediului nr. 137 din 12/29/1995. Articolul 3 din Legea Mediului stabileşte principiile de bază ale dezvoltării durabile: principiul precauţiei în luarea deciziei, principiul prevenirii riscurilor de mediu şi a producerii daunelor, crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor sau aspectelor legate de dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului.

2002

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, adoptată în 2002 ca urmare a transpunerii legislaţiei europene – Directiva Cadru privind Deşeurile nr 75/442/EEC în România prin Ordonanţa de Urgenţă 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea 426/2001, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă 61/2006 aprobată prin Legea 27/2007 şi Hotărârea de Guvern 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile58. Strategia este elaborată pentru perioada 2003-2013, se aprobă prin Hotărâre de Guvern şi se revizuieşte periodic.

Ce reprezintă Legislația Mediului?

Legislația mediului este un termen folosit pentru a explica reglementările, legislația locală, națională, internațională, precum și, tratatele menite să protejeze mediul împotriva daunelor și să explice consecințele juridice ale unor astfel de daune față de autorități sau entități private/ persoane fizice.

În Romania, legislația de mediu se regăsește sub diferite forme, dar cu același scop de protejare a mediului, sănătății și de conservare a resurselor naturale:

  • legi adoptate de Parlament (legi constituționale, legi organice și legi ordinare)
  • acte normative ale Guvernului (ordonanțe, ordonanțe de urgență, hotărâri)
  • acte normative emise de administrația publică centrală (ordine ale ministrului, instrucțiuni și regulamente)
  • acte normative emise de organele administrației publice locale (Consiliul Județean, Consiliul Local, Consiliul General al Municipiului București)
  • legislația Uniunii Europene (regulamente, directive, decizii)
  • tratate internaționale la care România este parte

În continuare, puteți consulta legislația de bază în domeniul protecției mediului

cu modificările și completările ulterioare!

Scroll to Top

Solicită consultanță