Responsabilitatea de gestionare a deșeurilor

În conformitate cu prevederile cerințelor legislative (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, privind regimul deşeurilor), TOȚI operatorii economici au obligații legale în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, indiferent de tipul de activitate pe care o desfășoară.

Responsabilități pentru operatori economici/ societăți care nu dețin autorizație de mediu/ autorizație integrată de mediu

Obligațiile de mediu diferă, de la o industrie la alta, în funcție de complexitatea domeniilor de activitate, precum și, de impactul generat de acestea. 

Astfel că, orice societăți/ companii, chiar și cele fără activități de producție, au calitatea de generatori de deșeuri, de aici rezultand o serie minimă de cerințe legale care trebuie indeplinite si respectate pentru gestionarea deșeurilor, de departe, cea mai importantă, fiind ținerea evidenței de gestiune a deșeurilor proprii și raportarea anuală a acestora către Agenția Județeană de Protecția Mediului corespunzătoare locației de desfășurare a activității.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități economice de gestionare a deșeurilor și/sau generatoare de deșeuri ARE OBLIGAȚIA să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau SĂ DELEGE această obligație unei terțe persoane. 

Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34 (Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021, privind regimul deşeurilor) producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunarăo publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cererea autorităţilor competente de control.

Responsabilități pentru operatori economici/ societăti care dețin autorizație de mediu/ autorizație integrată de mediu

Dacă în cazul în care operatorul economic/ societatea care generează deșeuri nu deține o autorizație de mediu/ autorizației integrate de mediu, cerințele legislative de protecția mediului sunt minimale, situația devine mult mai complexă în situația în care sunt necesare aceste autorizații.

Față de cele menționate anterior, în această situație apare obligația de a desemna o persoană responsabilă care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor de gestionare a deșeurilor. Această persoană poate fi din rândul angajaților proprii sau poate fi un terț (dacă firma externalizează conformarea pe legislația de mediu către un furnizor de servicii de management a deșeurilor) și trebuie să fie instruită în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Este important să rețineți:

  • Obligația fiecărei organizații/ societăți/ companii – indiferent de domeniul de activitate/ dacă dețin sau nu Autorizație (Integrată) de Mediu – este de a avea un specialist în deșeuri/ responsabil cu gestiunea deseurilor!!!
  • Responsabilul cu gestiunea deșeurilor trebuie să fie instruit (să dețină certificat de absolvire în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoasedoar dacă gestionează deșeurile unei activități deținătoare de autorizație (integrată) de mediu
  • Toți operatorii economici/ societătile, din activitatea cărora se produc/ generează deșeuri periculoase și nepericuloase, trebuie să ţină o evidenţă cronologică lunară, să o publice în format tabelar şi să o pună la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM (Sistemul Integrat de Mediu), până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cererea autorităţilor competente de control.

Exemple de activități (cu excepția celor care dețin Autorizație de Mediu/ Autorizație Integrată de Mediu și sunt deja prevăzute obligații de gestiune a deșeurilor):

Restaurante < 100 locuri

Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui < 100 capete

Market-uri

MiniMarket-uri

Producția și Conservarea Cărnii < 1 tonă/ zi materii prime

Fabricarea pâinii, fabricarea produselor proaspete de patiserie < 1 tonă/ zi produs finit

Laboratoare de cofetărie

Farmacii

Exemplele sunt orientative și nu sunt limitate!

Scroll to Top

Solicită consultanță